W związku ze skorzystaniem przez Panią/ Pana z usługi Formularza kontaktowego na stronie internetowej prowadzonej pod adresem https://www.veronym.com/pwskonstanta/,

a w konsekwencji z przekazaniem nam wskazanych tam danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi dla tej usługi - na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

Pani/ Pana dane osobowe pozyskane w Formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez dwóch niezależnych administratorów danych osobowych tj. (zgodnie z Pani/Pana wyborem):

PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, adres email pws@pwskonstanta.com.pl, numer telefonu (33) 815 70 53. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora: abi@pwskonstanta.pl, tel (33) 815 70 53.

oraz

Veronym Polska Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725336, posiadająca NIP: 527 284 2313 oraz REGON: 369659629, adres email: info@veronym.pl, numer +48 22 290 35 90

 • Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych poprzez Formularz kontaktowy będzie polegało na dostarczeniu tych danych osobowych wybranym przez Panią/ Pana wskazanym wyżej administratorom danych osobowych, celem umożliwienia kontaktu z Panią/ Panem, a podstawą ich przetwarzania będzie Pani/ Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w celu wykonywania czynności związanych z usługą Formularza kontaktowego lub innym celu, na innej podstawie prawnej. Poza powyższym każdy z administratorów danych osobowych będzie samodzielnie ustalał cele i sposoby przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez każdego z administratorów danych osobowych zawarte są pod adresem:

dla PWS Konstanta S.A.: https://pwskonstanta.pl/klauzula-informacyjna-danych-osobowych/

dla Veronym Polska Sp. zo.o.: https://www.veronym.com/polityka-prywatnosci/

 • Pani/ Pana dane osobowe pozyskane poprzez Formularzu kontaktowy będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez administratora danych osobowych lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez przepisy prawa podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu przekazania tych danych osobowych., a także później jeżeli przetwarzanie danych będzie uzasadnione w inny sposób.
 • Dane osobowe przetwarzane w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę.

Informujemy, przy tym, że w stosunku do danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do swoich danych;
 3. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 4. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl..

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody. W powyższym celu konieczny jest kontakt w dowolnej formie z administratorem danych osobowych przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w związku ze świadczona usługą Formularza kontaktowego jest konieczne do wykonywania usługi. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe jej świadczenie.