REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ OGÓLNE WARUNKI LICENCJI I ŚWIADCZENIA USŁUG

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a) Aplikacja Veronym - całość zawartości plików udostępnianych Klientowi przez Licencjodawcę, w dowolnej formie, a także informacje lub oprogramowanie do którego Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe i/lub jest jego autorem i producentem, odpowiednie pisemne materiały lub pliki objaśniające.

b) Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego Konta w Serwisie.

c) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (nie będące konsumentami w znaczeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa) zainteresowana korzystaniem z Serwisu oraz z Aplikacji Veronym.

d) Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Konto – część Serwisu wydzielona dla Użytkownika, w której Użytkownik może korzystać z niektórych Usług.

f) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki licencji i świadczenia usług.

g) Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego świadczy Usługi, umieszczony pod adresem http://customerportal.veronym.com,

h) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych Regulaminem.

i) Umowa Licencji lub Licencja – umowa o korzystanie z programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotycząca udzielenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnej licencji do korzystania z aplikacji Veronym na następujących polach eksplantacji: a) wprowadzanie Aplikacji Veronym do pamięci urządzenia przeznaczonego do korzystania z Aplikacji Veronym; b) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji Veronym i z zastrzeżeniem, iż kopia ta nie może być używana równocześnie z oryginałem Aplikacji Veronym. Licencja jest zawierana pomiędzy Licencjodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Licencjodawca może zawrzeć Licencję z Klientem także w wyniku zawarcia odrębnej umowy z pominięciem procedury określonej w Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron umowy zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

j) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w oparciu o Regulamin. Usługi świadczone są za pomocą systemu teleinformatycznego. Usługi w szczególności polegają na możliwości korzystania z Serwisu za pomocą Konta, funkcjonalności Serwisu wspomagających realizację monitoringu cyberbezpieczeństwa za pomocą aplikacji Veronym na użytkowanie której udzielana jest Licencja oraz realizacji monitoringu cyberbezpieczeństwa urządzenia klienta, które posiada zainstalowaną Aplikację Veronym w oparciu o subskrypcję wariantów Usługi zapewnianych przez Usługodawcę.

k) Usługodawca lub Licencjodawca - Veronym Polska Sp. z o.o. z siedzibą: Żytnia 15C/9, 01-014 Warszawa,

l) Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Usług będący Klientem, Konsumentem, lub podmiotem umocowanym przez Klienta do korzystania z Serwisu w znaczeniu niniejszego Regulaminu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności zakres i warunki świadczenia Usług, w tym:

  a. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz do korzystania z Aplikacji Veronym;

  b. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

  c. warunki zawierania i rozwiązania Umowy;

  d. warunki udzielania Licencji,

  e. warunki gwarancyjne,

  f. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w Formularzu Rejestracyjnym, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy, zaś warunków licencyjnych od momentu instalacji Aplikacji Veronym.

ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia rejestracji Użytkownika.
 2. W celu zakończenia rejestracji Użytkownik musi podać w Formularzu Rejestracyjnym swój adres poczty elektronicznej (który będzie stanowił login do Konta), a następnie za pomocą przesłanego na podany adres e-miał linku nadać hasło do Konta oraz zaakceptować Regulamin.
 3. Dane podane przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym muszą być kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Usługodawca po zawarciu Umowy tworzy w ramach Serwisu Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnego, sprawnego adresu poczty elektronicznej oraz bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz na usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie Użytkownika.
 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i jest wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, jeżeli nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu. Usługodawca może zablokować lub usunąć Konto, jeżeli nazwa Konta zawiera określenia uznane za obraźliwe.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła dostępu. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła.
 9. Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt dokonywany będzie wyłącznie w celach związanych z realizacją Usług.
  1. Klient przez założenie konta oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZY UŻYCIU SERWISU

 1. Konto zapewnia dostęp w szczególności do następujących funkcjonalności: panelu kontrolnego, generowania raportów bezpieczeństwa, ustawień konta, nabycia subskrypcji Usług, historii zamówień subskrypcji.
 2. Założenie Konta w serwisie możliwe jest nieodpłatnie.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZY UŻYCIU APLIKACJI VERONYM

 1. Nabycie Usług związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa następuje po uiszczeniu opłat zgodnych z cennikiem Usług dostępnym w zakładce „Zamów” lub przedstawionym indywidualnie Użytkownikowi na podstawie zamówienia lub faktury.
 2. Usługi realizowane są w oparciu o okresy miesięczne stanowiące okres rozliczeniowy. W okresie rozliczeniowym Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi w okresie trwania umowy Usługi objęte zamówieniem zgodnie z Regulaminem.
 3. Przez naciśnięcie przycisku „Zamów teraz” lub o podobnym znaczeniu Użytkownik składa wiążącą ofertę na zakup bądź rezerwację Usług znajdujących się w przeglądzie zamówienia.
 4. Wszelkie informacje, udostępnione w Serwisie nie stanowią prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Umowa dochodzi do skutku tylko po potwierdzeniu przez Usługodawcę. Usługodawca nie jest zobowiązana przyjąć oferty Użytkownika do zawarcia umowy.
 5. Użytkownik może w okresie świadczenia Usług w każdym czasie nabyć dodatkową liczbę subskrypcji Usług lub funkcji związanych z Usługami. Okres ważności Usług dodatkowych wygasa razem z końcem okresu rozliczeniowego Usługi, do której nabyto licencje dodatkowe lub usługi dodatkowe, chyba, że zostaną wypowiedziane wcześniej.
 6. Usługodawca może zapewnić bezpłatny dostęp do Usług i Aplikacji Veronym w określonym przedziale czasowym i w wybranym przez siebie zakresie. W takim wypadku postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Użytkownik i Usługodawca mogą zawrzeć odrębną pisemną umowę regulującą zasady i wynagrodzenie Usługodawcy za korzystanie z Serwisu. W wypadku rozbieżności między brzmieniem umowy oraz Regulaminu wiążące będą postanowienia Umowy. W pozostałych wypadkach zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

APLIKACJA VERONYM

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznie, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenoszalnej Licencji na korzystanie z aplikacji Veronym na okres równy korzystaniu z jakiejkolwiek Usługi związanej z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Licencja obejmuje wyłącznie pola eksploatacji i cel wskazany w Serwisie. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Veronym wyłącznie w odniesieniu do liczby Licencji podanej przy zawarciu Umowy.

 2. Licencja nabyta przez Użytkownika uprawnia do korzystania z Aplikacji Veronym przez dodatkowych użytkowników końcowych, którzy mogą korzystać w celu dostępu do Usług i ich używania. Poszczególni użytkownicy końcowi mają prawo do korzystania z Usługi na jednym urządzeniu w ramach limitu transmisji danych 50 GB miesięcznie.

 3. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest do sporządzenia jednej kopii Aplikacji Veronym wyłącznie do celów backupu. Kopię należy zniszczyć w przypadku upływu okresu ważności Licencji lub utraty przez Użytkownika prawa do używania Licencji.

 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z licencji wyłącznie do użytku zgodnego z Umową.

 5. Użytkownikowi nie wolno w szczególności (oraz pozwolić na to osobie trzeciej):

  a. modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, ponownie publikować Aplikacji Veronym ani tworzyć utworów zależnych opartych na Aplikacji Veronym, które są wykorzystywane do świadczenia Usług;

  b. wykonywać dekompilacji programu lub działań typu reverse engineering;

  c. korzystać z oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług, w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub konkurencyjnej usługi, ani kopiować pomysłów, cech, funkcji lub grafik programowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług;

  d. używać oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia usług, w celu wysyłania spamu bądź niepożądanych wiadomości z naruszeniem obowiązujących ustaw i/lub przepisów;

  e. używać oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług, w celu wysyłania materiałów obraźliwych, nieprzyzwoitych, oszczerczych lub innych nielegalnych materiałów;

  f. korzystać z oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług, w celu uzyskania dostępu do treści, które naruszają obowiązujące ustawy i/lub przepisy;

  g. wykorzystywać oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług, w celu wysyłania lub gromadzenia wirusów, oprogramowania typu malware, trojan ani innych szkodliwych kodów, plików, skryptów, agentów, botów lub programów;

  h. korzystać z oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia Usług w celu przeprowadzania zautomatyzowanych kwerend na stronach internetowych;

  i. zakłócać integralności, świadczenia Usług ani zawartych w nich danych;

  j. próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do oprogramowania, które jest wykorzystywane do świadczenia Usług lub związanych z tym systemów lub sieci;

  k. usuwać ani zmieniać znaków towarowych, logotypów, praw autorskich ani innych informacji, oznaczeń lub etykiet, których Usługodawca używa w ramach świadczenia Usług;

  l. wykonywać testów penetracyjnych ani testów obciążenia Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy i wyrażać zgody na określone warunki i wymagania na taką penetrację lub testy obciążenia;

  m. zamawiać Usług w ramach umowy z podwykonawcami Usługodawcy lub bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.


WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Jeżeli płatność nie jest realizowana za pomocą Serwisu, wszystkie faktury wystawione przez Usługodawcę Użytkownikom wystawiane są w Euro. Użytkownik ma obowiązek dopilnować, aby kwota faktury została w całości zapłacona, jeśli waluta krajowa Użytkownika jest inna niż waluta faktury.
 2. Usługi płatne są z góry. Faktura płatna będzie zgodnie z terminem płatności wskazanym w treści faktury.
 3. Płatność nastąpi przelewem na wskazany przez Veronym rachunek bankowy, o ile na fakturze nie podano inaczej.
 4. Kwoty wskazane na fakturze powinny zostać powiększone o podatek VAT.
 5. W wypadku realizacji Usług w oparciu o odrębne Zamówienie Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług w wypadku zalegania z płatnością faktury za dany okres rozliczeniowy.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

  a) dostęp do sieci Internet,

  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML i PDF,

  c) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

  d) włączona opcja akceptowania plików „cookies”.


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może się wiązać ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności ryzykiem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

  b) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

  c) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników, chyba, że odpowiedzialność Usługodawcy będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa.

  d) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą wyrządzone Użytkownikom.


PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub Aplikacji Veronym,

  b) wysyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i związanych z funkcjonowaniem Usług,

  c) odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik narusza Regulamin podał w Koncie dane nieprawdziwe,

  d) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników,

  e) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu,

  f) wykorzystywania propozycji, pomysłów, życzeń, zaleceń lub innych informacji od Użytkowników do rozwoju Usług,

  g) wykorzystywania informacji o złośliwym oprogramowaniu, spamie, sieciach botnets lub innych zagrożeniach w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług w celu utrzymania Usług, ich udoskonalania, sporządzania analiz i raportów, realizacji obowiązków prawnych, anonimowego przekazywania licencjodawcom niepożądanych treści w celu rozwijania usług.

 1. Usługodawca będzie podejmować odpowiednie działania gospodarcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług i danych Użytkownika oraz stosować środki bezpieczeństwa fizycznego, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać pomyłkowemu, nielegalnemu lub nieuprawnionemu dostępowi do i wykorzystywaniu, niszczeniu, przekazywaniu, ujawnianiu lub zmienianiu danych Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zarządzania pasmem przenoszenia lub do kierowania w sposób ekonomicznie optymalny transmisją danych przez Internet, o ile działania te nie naruszają obowiązków Usługodawcy wynikających z niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu Użytkownika do Usług, jeżeli korzystanie z Usług przez Użytkownika stanowi bezpośrednie zagrożenie dla sieci Usługodawcy lub jeżeli orzekł tak sąd lub inny właściwy organ. W takich przypadkach Usługodawca:

  a) wstrzyma te usługi tylko w takim zakresie, jaki jest racjonalnie konieczny do udaremnienia szkód w sieci Usługodawcy (np. zablokowanie adresów źródłowych IP);

  b) podejmie odpowiednie wysiłki w celu niezwłocznego skontaktowania się z Użytkownikiem i umożliwienia mu odpowiedniej zmiany konfiguracji swojego serwera i/lub będzie współpracować z Użytkownikiem w celu niezwłocznego usunięcia problemów, które powodują zawieszenie tych Usług;

  c) przywróci poprzedni stan zawieszonych Usług natychmiast po usunięciu problemu.


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od:

  a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,

  b) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

  c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

  d) podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  f) udostępniania możliwości korzystania z Usług innym podmiotom,

  g) przekazywania Usługodawcy informacji stanowiących dane osobowe lub tajemnice handlowe Użytkownika.

 1. Następujące państwa ograniczają korzystanie z oprogramowania VoIP za pośrednictwem VPN przez internet: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Pakistan, Liban, Jordania, Egipt, Oman, Katar, Jemen, Algieria i Kuwejt. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać ustaw danych państw. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za nadużywanie usługi.

 2. Użytkownik:

  a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, jakość, integralność, zgodność z prawem, niezawodność i adekwatność wszystkich danych Użytkownika,

  b) udaremni nieuprawniony dostęp do usług lub ich wykorzystywanie i niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o takim nieuprawnionym dostępie lub takim nieuprawnionym korzystaniu z Usług,

  c) przy korzystaniu z Usług będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i/lub przepisów.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie prawa i tytuły do i dotyczące własności intelektualnej, która jest wykorzystywana do świadczenia Usług, łącznie ze związanymi z tym prawami własności intelektualnej należą wyłącznie do Usługodawcy i jego licencjodawców. Użytkownikowi nie zostają przyznane prawa inne niż wyraźnie ustalone w Regulaminie.
 2. Wszystkie prawa i tytuły do i dotyczące danych Użytkownika należą wyłącznie do Użytkownika. Usługodawcy nie zostają przyznane prawa inne niż wyraźnie ustalone w niniejszej umowie

INFORMACJE POUFNE, OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

 1. Poufnymi informacjami są wszystkie informacje, które zostały lub zostaną ujawnione jednej Stronie w ramach zawarcia umowy, realizacji umowy, korzystania z Usług, oraz wszelkie inne informacje wymieniane między Użytkownikiem, a Usługodawcą w tym warunki handlowe uzgodnione indywidualnie między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 2. Użytkownik i Usługodawca zobowiązują się na czas udostępnienia Usługi i na okres następnych trzech lat traktować wszelkie poufne informacje jako ściśle poufne i wykorzystywać te poufne informacje tylko do celów korzystania z lub udostępnienia Usługi zgodnie z Regulaminem.

 3. Obowiązki zachowania tajemnicy w tym rozdziale mają zastosowanie nie tylko do informacji, które:

  a) są lub będą ogólnie znane publicznie, przy czym Strona ujawniająca nie narusza obowiązku wynikającego z Regulaminu,

  b) były znane Stronie ujawniającej, zanim powstał obowiązek zachowania poufności informacji, przy czym nie zostaje naruszony obowiązek wynikający z niniejszej umowy

  c) zostały uzyskane niezależnie od Strony odbierającej bez wykorzystania czy powołania się na poufne informacje Strony ujawniającej; lub

  d) legalnie otrzymała trzecia Strona bez naruszenia obowiązku poufności wobec Strony ujawniającej i bez obowiązku zachowania poufności. Identyfikacja Klienta jako klienta Usługodawcy zgodnie z Regulaminem nie stanowi poufnej informacji.

 4. Ujawnienie lub wykorzystanie poufnych informacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

 5. Stronom wolno jest przekazywać informacje osobom wewnątrz ich struktury organizacyjnej osobom, które podlegają takiemu samemu obowiązkowi zachowania poufności jak sama Strona. Również dopuszczalne jest przekazywanie informacji biegłym rewidentom, księgowym, radcom prawnym, adwokatom, którzy podlegają zawodowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy lub poddali się obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 6. Obie Strony zobowiązują się w celu ochrony poufnych informacji drugiej Strony wykazywać przynajmniej taką samą staranność i podejmować działania w celu ochrony informacji, jaką wykazują odnośnie własnych poufnych informacji. Stopień staranności nie może jednakże przekroczyć odpowiednich standardów staranności.

 7. W przypadku, gdy jedna ze Stron jest lub będzie ustawowo zobowiązana do ujawnienia poufnych informacji drugiej Strony, istnieje obowiązek poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu informacji, o ile jest to ustawowo dopuszczalne. Strony zobowiązują się o ile jest to dopuszczalne, odpowiednio wspierać drugą Stronę przy udaremnieniu ujawnienia informacji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników uregulowane są w treści Serwisu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę świadczeń określonych w Regulaminie mogą być składane przez całą dobę.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: support@veronym.com
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.
 5. W bardziej skomplikowanych przypadkach Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem, żeby uzyskać dodatkowy opis problemu.
 6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji m.in. poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 2. W dowolnym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę kontaktując się z Usługodawcą. Dostęp do Serwisu zostanie zapewniony do końca bieżącego okresu rozliczeniowego, zaś poniesiona opłata licencyjna nie będzie zwrócona.

 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć Konto, w następujących przypadkach:

  a) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w treści Regulaminu,

  b) braku logowania w Koncie przez 12 kolejnych miesięcy,

  c) gdy nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy,

  d) braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą wskazanej skrzynki poczty elektronicznej w sprawach niezbędnych dla prawidłowego świadczenia Usług.

 1. O rozwiązaniu Umowy zgodnie z ustępem 3 powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone przez tego Użytkownika po raz kolejny po wypowiedzeniu Umowy z którejkolwiek przyczyny wskazanej niniejszym punkcie Regulaminu.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w stosunku do Konsumenta z co najmniej jednego ważnego powodu, za które strony uważają:

  a. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Usługodawcę aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  b. zmianę stanu prawnego skutkującą koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  c. wprowadzenie nowych Usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi Usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Konsumenta obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Konsumenta z kosztami,

  d. poprawa przez Usługodawcę istniejących funkcji lub Usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub Usługami,

  e. rezygnacja z niektórych funkcji lub Usług lub zmiana istniejących funkcji lub Usług świadczonych przez Usługodawcę ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej Usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie, spowodowaną wycofaniem usługi lub funkcji z oferty Usługodawcy albo ustaniem umowy Usługodawcy z podmiotem, z którego usług Usługodawca korzystał, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcję, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami lub usługami,

  f. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników.

 2. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu i o dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu przesyłając stosowną wiadomość na adresy e-mail Użytkowników lub umieszczając ją w Serwisie w formie dostępnej przy pierwszym logowaniu Użytkownika po zmianie Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od terminu określonego przez Usługodawcę, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkowników o zmianie. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na adres support@veronym.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 4. W odniesieniu do Klienta w przypadku zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

 5. Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej.

 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Relację prawną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą reguluje prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrzenia wszelkich sporów jest sąd właściwy według przepisów Ustawy kodeks postępowania cywilnego.
 2. Użytkownik ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.
 3. Jeżeli którykolwiek z punktów Regulaminu stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważny lub nieskuteczny, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych punktów Regulaminu.
 4. Regulamin w aktualnej treści obowiązuje od dnia 11 lutego 2020 r.